Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka

W związku z 95 leciem DS Żaczek przypadającym w 2021 roku Zarząd
Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Zarządem Fundacji Studentów i
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego BRATNIAK postanowił wykonać i
umieścić w DS Żaczek okolicznościowe tablo.

Pomysłodawcą i wykonawcą tablo jest Kolega Stanisław Szlezyngier.

Tablo będzie o wymiarach 2,5 x 2 m i będzie zawierało ok. 300 nazwisk
byłych mieszkańców DS Żaczek - obecnych i zmarłych członków
rzeczywistych Stowarzyszenia, a także kierowników DS pracujących w
czasie zamieszkiwania osób umieszczonych na tablo. Informacja będzie
zawierać: Imię i nazwisko, lata zamieszkiwania w Żaczku, kierunek
studiów.

Warunkiem umieszczenia na tablo jest osobiste lub pisemne (meilowe)
zgłoszenie zainteresowanego lub w przypadku członków honorowych
wyrażenie zgody, o którą poprosi Zarząd.

Na tablo mogą się znajdować:

1.        Aktualni członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia – byli
mieszkańcy DS „Żaczek”, którzy należą do Stowarzyszenia minimum 5 lat
i mają aktualnie opłacone składki członkowskie.

,(Statut:  Rozd. III, §9 ust.1 i ust.4 „Członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która mieszkała w Domu
Studenckim „Żaczek”.. Za osobę, która mieszkała w Domu Studenckim
„Żaczek”, rozumie się osobę, która: mieszkała na podstawie skierowania
z Uczelni, mieszkała bez skierowania jako tzw „Walet”, pracowała w
Domu Studenckim „Żaczek” poświęcając mu większość dnia a
niejednokrotnie nocy.”

2.       Członkowie honorowi.

3.       Zmarli członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia.

Listę osób umieszczonych na tablo zatwierdzi Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia zdecydował, że osoby spełniające warunki Statutu
Rozd. III, § 9 ust. 1, które w nieformalny sposób były związane ze
Stowarzyszeniem, (np. uczestniczyły w spotkaniach Stowarzyszenia,
podały swoje adresy mailowe i śledziły wiadomości o życiu
Stowarzyszenia, wspierały fundusz statutowy i stypendialny
Stowarzyszenia np. kupując wydawane przez nas Książki i kalendarze,
itp.) a do tej pory nie zgłosiły akcesu przystąpienia do
Stowarzyszenia, mogą się ubiegać się o umieszczenie na tablo.
Warunkiem umieszczenia ich jest przystąpienie do Stowarzyszenia w
charakterze członków rzeczywistych, „ze starszeństwem” (zaliczeniem
stażu) minimum od 1.01.2015. Wiąże się to ze złożeniem deklaracji
członkowskiej, wpłatą wpisowego w kwocie 30 zł, wpłatą pierwszej
składki członkowskiej za rok 2019 w kwocie 30 zł, oraz uzupełnieniem
składek członkowskich za okres starszeństwa (2015 – 2018) po 20 zł
rocznie.

Członkowie rzeczywiści przyjęci do Stowarzyszenia po 1.01.2015 mogą
wystąpić do Zarządu o „starszeństwo”(zaliczenie stażu) wpłacając
różnicę składek członkowskich.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc na tablo decydować będzie data
wpłynięcia deklaracji, oraz data decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet
członków rzeczywistych lub przyznaniu starszeństwa.

Ze względów technicznych zaprojektowania i wykonania tablo, lista
osób, które się na niej znajdą wraz z prawidłowymi danymi powinna być
zamknięta do końca września 2019 roku (termin stawiany przez
wykonawcę).

Deklarację członkowską Stowarzyszenia można pobrać ze strony
internetowej Stowarzyszenia:  www.zaczek.softnet.pl , wypełnić w
formie papierowej i wysłać na adres listem zwykłym: Jan Maurer ul.
Jerzmanowskiego 32/48 30-836 Kraków . (wysyłka na adres Żaczka może
oczekiwać na długi odbiór - jesteśmy tam z okazji spotkań, wysyłka
listem poleconym sprawi mi kłopot z odbiorem na poczcie, czy przesyłka
doszła można sprawdzić telefonicznie 691 728 254. Pod koniec września
Zarząd opublikuje listę osób zgłoszonych do umieszczenia na tablo).

 Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 Stowarzyszenie Mieszkańców Żaczka, al. 3 Maja 5 30 063 Kraków nr 74
1240 4445 1111 0010 2217 6300

Korespondencję mailową proszę kierować bezpośrednio na: janmaurer@op.pl

(odpowiedzi z korespondencji zbiorowej z polecenia „odpowiedz”, „giną”
w gmailu w natłoku wiadomości). Pod adresem janmaurer@op.pl można
sprawdzić aktualny stan opłacalności składek członkowskich.

                        Osobiście wszystkie sprawy będzie można
załatwić na najbliższym spotkaniu w Żaczku 20 – 21 września 2019.

Za Zarzad: Jan Maurer