Zwołani Walengo Zgromadzenia w dniu 24 luty godz. 18.00

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 23 p. 1 Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu 24 lutego 2018 o godz. 18.00 w pierwszym terminie i o godz. 18.15 w drugim terminie. Obrady odbędą się w Klubie Studenckim „Żaczek” w Krakowie al. 3 Maja 5. W związku z upływem kadencji władz Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – stwierdzenie ważności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji 2014 – 2018
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.
 7. Udzielenie członkom władz Stowarzyszenia absolutorium za okres kadencji.
 8. Przyjęcie uchwały wyborczej w sprawie wyborów do władz Stowarzyszenia.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybory.
 11. Przyjęcie uchwał.
 12. Zamknięcie obrad.

Projekty sprawozdań oraz uchwał będą umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia www.zaczek.softnet.pl oraz do wglądu u członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

Za Zarząd

Jan Maurer
Prezes Zarządu