Zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka

                                      Zawiadomienie

           Na podstawie  § 23 p. 1 Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców
Żaczka,  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” w dniu 23 lutego 2019  o godz.
18.00  w pierwszym terminie i o godz. 18.15 w drugim terminie. Obrady
odbędą się w dolnej Sali Klubu Studenckiego „Żaczek” w Krakowie al. 3
Maja 5.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia – stwierdzenie ważności obrad.

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Zatwierdzenie sprawozdań finansowego i merytorycznego z
działalności Stowarzyszenia za rok 2018

5.      Dyskusja nad sprawozdaniami i projektem uchwał.

6.      Wolne Wnioski.

7.      Przyjęcie uchwał.

8.      Zamknięcie obrad.

Projekty sprawozdań oraz uchwał będą umieszczone na stronie
internetowej Stowarzyszenia www.zaczek.softnet.pl, oraz do wglądu u
członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . Do Członków
Stowarzyszenia, którzy podali swoje aktualne adresy e-mail ww.
materiały zostaną wysłane pocztą elektroniczną.

Kraków, 30.01.2019

                       Za Zarząd

                       Jan Maurer

                       Prezes Zarządu